Voorwaarden

Opmerking: Door je aan te melden voor of anderszins gebruik te maken van de serverdiensten ga je akkoord met de volgende voorwaarden. Voor vragen over onze voorwaarden kun je een mail sturen naar company@pockethost.net.

§1 Algemeen

1.1 Pokethost GmbH (hierna ook "Aanbieder" genoemd) exploiteert de software met de naam "Pokethost", die kan worden verkregen via verschillende app stores of toegankelijk is via het web (https://web.pockethost.app/#/).

1.2 Pockethost wordt uitsluitend geleverd op basis van deze AV, deze regelen de contractuele relatie tussen de aanbieder en de gebruikers van Pockethost (hierna ook te noemen "Klant").

1.3 Afwijkende AV van de Klant worden niet erkend, tenzij de Aanbieder uitdrukkelijk schriftelijk instemt met de geldigheid ervan.

1.4 De contracttaal is Engels en Duits.

§2 Registratie van een gebruikersaccount

2.1 Om de dienst van de Aanbieder volledig te kunnen gebruiken, moet de Klant een gebruikersaccount aanmaken of zich "registreren".

2.2 Een aangemaakt gebruikersaccount is persoonlijk en het is de klant verboden om het aan andere personen te geven.

2.3 De Klant aanvaardt dat hij geen eigendomsrechten verwerft op Gebruikersaccounts die bij Pokethost zijn aangemaakt. Gebruikersaccounts kunnen door de Aanbieder op elk moment en om welke reden dan ook worden gewijzigd, geblokkeerd, afgesloten of verwijderd, zelfs zonder de Klant hiervan op de hoogte te stellen.

§3 Plichten van de klant / Misbruik

3.1 Minderjarige klanten garanderen dat een toestemming van de wettelijke voogd voor het gebruik van Pokethost beschikbaar is.

3.2 De klant mag met zijn gebruikersnamen, serveradressen of andere zelfgeschreven of geüploade content geen wettelijke verboden, de goede zeden en rechten van derden schenden.

3.3 De klant verbindt zich ertoe dat de gebruikersnaam of de geüploade inhoud zoals door hem gekozen foto's geen obscene, extremistische of denigrerende termen of afkortingen bevatten.

3.4 Bovendien verbindt de klant zich ertoe

- geen mechanismen, software of andere scripts te gebruiken die de functies van Pokethost verstoren.

- niet opzettelijk een storing of defect te veroorzaken.

- de netwerken niet overmatig te belasten door ongericht of oneigenlijk gebruik.

- om Pokethost niet te gebruiken voor illegale activiteiten of om illegale activiteiten te ondersteunen.

3.5 De Klant stemt ermee in om de Aanbieder in overeenstemming met de wet schadeloos te stellen voor alle kosten, schade en verliezen die ontstaan als gevolg van schending van deze TOS door de Klant.

§4 Betaling van de diensten met virtuele valuta

4.1 Om gebruik te kunnen maken van bepaalde diensten van Pokethost kan de Klant zijn saldo van een virtuele valuta (hierna te noemen "Token") opladen of zich abonneren via verschillende betaalproviders.

4.2 De Klant stemt ermee in dat eenmaal verkregen Token geen geldwaarde hebben en nooit kunnen worden ingewisseld voor echt geld. Token kunnen niet worden overgedragen naar andere gebruikersaccounts.

4.3 Bij aankoop van een Token verkrijgt de Klant een beperkte persoonlijke, herroepelijke licentie om het Token te gebruiken. Een tegoed van virtueel geld weerspiegelt geen opgeslagen waarde.

4.4 Betalingen worden verwerkt via de respectievelijke app stores of stripe. De gebruiks- en betalingsvoorwaarden van de app stores, stripe en daarnaast deze AV zijn van toepassing. In geval van tegenstrijdigheden tussen de voorwaarden van de app stores, stripe en deze AV, hebben de gebruiks- en betalingsvoorwaarden van de app stores en stripe voorrang.

4.5 Alle prijzen in Pokethost zijn inclusief de toepasselijke wettelijke BTW.

4.6 Gekochte Token kunnen tot een jaar na aankoop worden ingewisseld. Daarna vervallen ze en kunnen ze van het account van de Gebruiker worden verwijderd.

§5 Verlening van gebruiksrechten

5.1 De Aanbieder verleent de Klant een eenvoudig, niet-overdraagbaar en niet-sublicentieerbaar recht om Pokethost voor privégebruik te gebruiken voor de duur van de Overeenkomst.

5.2 Het is de Klant verboden om de Software van de Aanbieder en in het bijzonder de softwaremodules te kopiëren, verspreiden, verzenden of openbaar te maken op het internet.

5.3 Decompileren, disassembleren of reverse engineering van de Software is verboden, tenzij de Klant daartoe uitdrukkelijk wettelijk is gemachtigd.

5.4 Het is de Klant tevens verboden om beveiligingsmaatregelen van de Aanbieder te omzeilen of te verwijderen.

§6 Aansprakelijkheid

6.1 Ongeacht de rechtsgrond zijn de aanbieder, zijn wettelijke vertegenwoordigers of plaatsvervangende agenten alleen aansprakelijk voor schade als gevolg van opzettelijk of door grove nalatigheid veroorzaakt letsel aan leven, lichaam of gezondheid. De Aanbieder is alleen aansprakelijk voor gebreken als deze op frauduleuze wijze verborgen zijn gehouden.

6.2 In gevallen die niet in 6.1 worden genoemd, is de aanbieder alleen aansprakelijk voor lichte nalatigheid als een essentiële contractuele verplichting wordt geschonden. In dit geval is de aansprakelijkheid van de aanbieder beperkt tot de typisch voorzienbare schade. Anders is de aanbieder niet aansprakelijk voor lichte nalatigheid.

6.3 De Aanbieder is niet aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade.

6.4 De aanbieder aanvaardt geen aansprakelijkheid voor:

- Fouten bij invoer, verzending of evaluatie;

- Verstoring, vertraging of uitval van diensten;

- acties binnen de aangeboden gameservers;

6.5 De aanbieder aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schendingen van de minimumleeftijdswet van de spellen, aangezien het niet mogelijk is om na te gaan wie de door de klant aangemaakte servers gebruikt.

6.6 De klant is verantwoordelijk voor de inhoud die hij heeft geschreven of geüpload en is aansprakelijk voor eventuele schendingen van de wet.

§7 Annuleringsvoorwaarden

Recht van herroeping

Je hebt het recht om dit contract binnen zeven dagen zonder opgaaf van reden te herroepen. De herroepingstermijn is zeven dagen vanaf de dag van het sluiten van het contract.

Om je herroepingsrecht uit te oefenen, moet je ons hiervan op de hoogte stellen (Pocketethost GmbH, Paul-Bönner-Str. 18, D-68273 Plankstadt, telefoonnummer: +49 (0) 6202 - 9451546, e-mail: company@pockethost.net) door middel van een duidelijke verklaring (bijvoorbeeld een brief per post, fax of e-mail) over je beslissing om dit contract te herroepen.

Om aan de herroepingstermijn te voldoen, is het voldoende dat u de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht verzendt voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van herroeping

Als u dit contract herroept, betalen wij u alle betalingen terug die wij van u hebben ontvangen, verminderd met de kosten voor onze geleverde diensten tot het moment van herroeping, zonder onnodige vertraging en uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag waarop wij de kennisgeving van herroeping van dit contract hebben ontvangen. Voor deze terugbetaling zullen we hetzelfde betaalmiddel gebruiken dat je voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met je is overeengekomen.

Voortijdig verstrijken van het herroepingsrecht

Het herroepingsrecht vervalt voortijdig als we pas met de uitvoering van het contract zijn begonnen nadat je hier uitdrukkelijk mee hebt ingestemd en tegelijkertijd hebt bevestigd dat je weet dat je je herroepingsrecht verliest met het begin van de uitvoering van het contract.

Annuleringsformulier

(Als je het contract wilt annuleren, vul dan dit formulier in en stuur het terug).

- Naar Pocketethost GmbH, Paul-Bönner-Straße 18, D-68723 Plankstadt; e-mail: company@pockethost.net:

- Ik/wij (*) herroep(en) hierbij de door mij/ons (*) gesloten overeenkomst voor de aankoop van de volgende goederen (*)/het verlenen van de volgende dienst (*).

- Besteld op (*)/ontvangen op (*)

- Naam van de consument(en)

- Adres van de consument(en)

- Handtekening van consument(en) (alleen bij communicatie op papier)

- Datum

___________

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

§8 Een gebruikersaccount afsluiten

8.1 Als de Klant deze AV heeft overtreden, kan de Aanbieder het Gebruikersaccount van de Klant sluiten en het recht van de Klant om gebruik te maken van Pokethost intrekken.

8.2 De Aanbieder behoudt zich het recht voor om het Gebruikersaccount van de Klant op te heffen en alle bijbehorende gegevens te verwijderen als de Klant meer dan 365 dagen niet heeft ingelogd op Pokethost.

8.3 Als een Gebruikersaccount wordt afgesloten en/of verwijderd in overeenstemming met deze TOS, verliest de Klant alle "Token" (zie 4.1) en stemt ermee in dat de Aanbieder geen compensatie of restitutie biedt.

§9 Wijzigingen in de AV

9.1 De Aanbieder behoudt zich het recht voor om deze AV te allen tijde te wijzigen, ook binnen de bestaande contractuele relaties.

9.2 De Aanbieder zal de Klant ten minste 4 weken van tevoren op de hoogte stellen van dergelijke wijzigingen in tekstvorm door middel van een kennisgeving.

9.3 Indien de Klant niet binnen 30 dagen na ontvangst van de kennisgeving bezwaar maakt en ook na het verstrijken van de bezwaartermijn gebruik blijft maken van de diensten, worden de wijzigingen geacht te zijn overeengekomen met ingang van het verstrijken van de termijn.

9.4 Indien de klant binnen deze termijn bezwaar maakt, is de provider gerechtigd het recht van de klant om gebruik te maken van Pokethost te beëindigen.

§10 Slotbepalingen

10.1 Het recht van de Bondsrepubliek Duitsland is van toepassing onder uitsluiting van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. De wettelijke bepalingen inzake de beperking van de rechtskeuze en de toepasselijkheid van dwingende bepalingen, in het bijzonder van de staat waar de klant als consument zijn gewone verblijfplaats heeft, blijven onaangetast.

10.2 Indien een bepaling van de AV geheel of gedeeltelijk ongeldig is of wordt, wordt de geldigheid van de overige bepalingen hierdoor niet aangetast. De ongeldige punten worden vervangen door de wettelijke bepalingen, indien van toepassing.

Geldig vanaf: 25.01.2023