Warunki

Uwaga: Rejestrując się lub w inny sposób korzystając z usług serwera, wyrażasz zgodę na poniższe warunki. W przypadku pytań dotyczących naszych warunków, wyślij wiadomość na adres company@pockethost.net.

§1 Postanowienia ogólne

1.1 Pockethost GmbH (zwany dalej również "Dostawcą") obsługuje oprogramowanie o nazwie "Pockethost", które można pobrać za pośrednictwem różnych sklepów z aplikacjami lub uzyskać do niego dostęp przez Internet (https://web.pockethost.app/#/).

1.2 Pockethost jest świadczony wyłącznie na podstawie niniejszych OWH, które regulują stosunek umowny między Dostawcą a użytkownikami Pockethost (zwanymi dalej również "Klientem").

1.3 Odmienne OWH Klienta nie są uznawane, chyba że Dostawca wyraźnie zgodzi się na ich ważność na piśmie.

1.4 Językami umowy są angielski i niemiecki.

§2 Rejestracja konta użytkownika

2.1 Aby móc korzystać z usług Dostawcy w pełnym zakresie, Klient musi utworzyć konto użytkownika lub "zarejestrować się".

2.2 Utworzone konto użytkownika ma charakter osobisty i klientowi nie wolno udostępniać go innym osobom.

2.3 Klient przyjmuje do wiadomości, że nie nabywa żadnych praw własności do kont użytkowników utworzonych w Pockethost. Konta użytkowników mogą być zmieniane, blokowane, zamykane lub usuwane przez Usługodawcę w dowolnym momencie i z dowolnego powodu, nawet bez powiadomienia Klienta.

§3 Obowiązki klienta / Niewłaściwe użycie

3.1 Niepełnoletni klienci gwarantują, że dostępna jest zgoda opiekunów prawnych na korzystanie z Pockethost.

3.2 Klient nie może naruszać zakazów prawnych, dobrych obyczajów i praw osób trzecich za pomocą swoich nazw użytkowników, adresów serwerów lub innych samodzielnie napisanych lub przesłanych treści.

3.3 Klient zobowiązuje się, że nazwa użytkownika lub przesłane treści, takie jak zdjęcia wybrane przez niego, nie zawierają żadnych obscenicznych, ekstremistycznych lub dyskredytujących terminów lub skrótów.

3.4 Ponadto klient zobowiązuje się do

- nie używać żadnych mechanizmów, oprogramowania lub innych skryptów, które zakłócają funkcje Pockethost.

- nie powodować celowo zakłóceń lub awarii.

- powstrzymanie się od nadmiernego obciążania sieci poprzez niecelowe lub niewłaściwe użytkowanie.

- nie używać Pockethost do nielegalnych działań lub do wspierania nielegalnych działań.

3.5 Klient zgadza się zabezpieczyć Dostawcę zgodnie z prawem przed wszelkimi kosztami, szkodami i stratami poniesionymi w wyniku naruszenia przez Klienta niniejszych WŚU.

§4 Płatność za usługi w walucie wirtualnej

4.1 Aby korzystać z niektórych usług Pockethost, Klient może obciążyć swoje saldo wirtualną walutą (zwaną dalej "Tokenem") lub subskrybować za pośrednictwem różnych dostawców płatności.

4.2 Klient zgadza się, że raz nabyty Token nie ma wartości pieniężnej i nigdy nie może być wymieniony na prawdziwe pieniądze. Token nie może zostać przeniesiony na inne konta użytkowników.

4.3 Kupując Token, Klient nabywa ograniczoną osobistą, odwołalną licencję na korzystanie z Tokena. Kredyt wirtualnych pieniędzy nie odzwierciedla żadnej przechowywanej wartości.

4.4 Płatności są przetwarzane za pośrednictwem odpowiednich sklepów z aplikacjami lub stripe. Zastosowanie mają warunki użytkowania i płatności sklepów z aplikacjami, stripe oraz, dodatkowo, niniejsze OWH. W przypadku sprzeczności między warunkami korzystania z App Store, Stripe i niniejszymi OWH, pierwszeństwo mają warunki korzystania z App Store i Stripe.

4.5 Wszystkie ceny wyświetlane w Pockethost zawierają obowiązujący ustawowy podatek VAT.

4.6 Zakupiony Token może być zrealizowany przez rok po jego zakupie. Po tym czasie wygasają i mogą zostać usunięte z konta użytkownika.

§5 Udzielanie praw użytkowania

5.1 Dostawca udziela Klientowi prostego, niezbywalnego i niepodlegającego sublicencjonowaniu prawa do korzystania z Pockethost do użytku prywatnego na czas trwania Umowy.

5.2 Klientowi zabrania się kopiowania, rozpowszechniania, przesyłania lub publicznego udostępniania w Internecie Oprogramowania Dostawcy, a w szczególności modułów oprogramowania.

5.3 Dekompilacja, dezasemblacja lub inżynieria wsteczna Oprogramowania są zabronione, chyba że Klient jest do tego wyraźnie upoważniony przez prawo.

5.4 Klientowi zabrania się również obchodzenia lub usuwania jakichkolwiek środków bezpieczeństwa stosowanych przez Dostawcę.

§6 Odpowiedzialność

6.1 Niezależnie od podstawy prawnej, Dostawca, jego przedstawiciele prawni lub zastępcy ponoszą odpowiedzialność wyłącznie za szkody wynikające z uszczerbku na życiu, ciele lub zdrowiu spowodowanego umyślnie lub w wyniku rażącego zaniedbania. Dostawca ponosi odpowiedzialność za wady tylko wtedy, gdy zostały one podstępnie ukryte.

6.2 W przypadkach niewymienionych w punkcie 6.1 Dostawca ponosi odpowiedzialność za niewielkie zaniedbanie tylko w przypadku naruszenia istotnego zobowiązania umownego. W takim przypadku odpowiedzialność Dostawcy jest ograniczona do typowej przewidywalnej szkody. W przeciwnym razie Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za lekkie zaniedbanie.

6.3 Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody pośrednie lub wtórne.

6.4 Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za:

- Błędy wprowadzania, transmisji lub oceny;

- Zakłócenia, opóźnienia lub awarie usług;

- w ramach udostępnionych serwerów gier;

6.5 Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie przepisów dotyczących minimalnego wieku w grach, ponieważ nie jest możliwe śledzenie, kto korzysta z serwerów utworzonych przez klienta.

6.6 Klient jest odpowiedzialny za treści, które napisał lub przesłał i ponosi odpowiedzialność za wszelkie naruszenia prawa.

§7 Polityka anulowania

Prawo do odwołania

Masz prawo odstąpić od niniejszej umowy w ciągu siedmiu dni bez podania przyczyny. Okres odstąpienia wynosi siedem dni od dnia zawarcia umowy.

Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, musisz powiadomić nas (Pockethost GmbH, Paul-Bönner-Str. 18, D-68273 Plankstadt, numer telefonu: +49 (0) 6202 - 9451546, e-mail: company@pockethost.net) za pomocą wyraźnego oświadczenia (np. pisma wysłanego pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną) o Twojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy.

Aby dotrzymać terminu odwołania, wystarczy, że wyślesz powiadomienie o skorzystaniu z prawa do odwołania przed upływem terminu odwołania.

Konsekwencje cofnięcia zezwolenia

Jeśli odstąpisz od niniejszej umowy, zwrócimy Ci wszystkie otrzymane od Ciebie płatności pomniejszone o opłatę za nasze usługi świadczone do czasu odstąpienia od umowy, bez zbędnej zwłoki i nie później niż w ciągu czternastu dni od dnia, w którym otrzymaliśmy powiadomienie o odstąpieniu od niniejszej umowy. W celu dokonania zwrotu użyjemy tych samych środków płatności, których użyłeś w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie uzgodniono z Tobą inaczej.

Przedwczesne wygaśnięcie prawa do odstąpienia od umowy

Prawo do odstąpienia od umowy wygasa przedwcześnie, jeśli rozpoczęliśmy realizację umowy dopiero po tym, jak wyraziłeś na to wyraźną zgodę i jednocześnie potwierdziłeś, że wiesz, że tracisz prawo do odstąpienia od umowy wraz z rozpoczęciem realizacji umowy.

Formularz anulowania

(Jeśli chcesz anulować umowę, wypełnij ten formularz i odeślij go).

- Do Pockethost GmbH, Paul-Bönner-Straße 18, D-68723 Plankstadt; e-mail: company@pockethost.net:

- Ja/My (*) niniejszym odstępuję/odstępujemy (*) od zawartej przeze mnie/nas (*) umowy zakupu następujących towarów (*)/świadczenia następującej usługi (*).

- Zamówione w dniu (*)/otrzymane w dniu (*)

- Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

- Adres konsumenta(-ów)

- Podpis konsumenta(-ów) (tylko w przypadku komunikacji papierowej)

- Data

___________

(*) Niepotrzebne skreślić.

§8 Zamknięcie konta użytkownika

8.1 Jeśli Klient naruszył niniejsze OWH, Dostawca może zamknąć Konto Użytkownika Klienta i odebrać Klientowi prawo do korzystania z Pockethost.

8.2 Usługodawca zastrzega sobie prawo do zamknięcia konta użytkownika klienta i usunięcia wszystkich powiązanych danych, jeśli klient nie logował się do Pockethost przez ponad 365 dni.

8.3 Jeśli konto użytkownika zostanie zamknięte i / lub usunięte zgodnie z niniejszymi Warunkami, Klient straci wszystkie "Tokeny" (patrz 4.1) i zgadza się, że Dostawca nie zapewni żadnej rekompensaty ani zwrotu pieniędzy.

§9 Zmiany w OWU

9.1 Dostawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych OWU w dowolnym momencie ze skutkiem również w ramach istniejących stosunków umownych.

9.2 Dostawca Usług poinformuje Klienta o takich zmianach w formie tekstowej za pomocą powiadomienia z co najmniej 4-tygodniowym wyprzedzeniem.

9.3 Jeżeli Klient nie zgłosi sprzeciwu w ciągu 30 dni od otrzymania powiadomienia i będzie kontynuował korzystanie z usług nawet po upływie terminu na zgłoszenie sprzeciwu, zmiany uznaje się za zatwierdzone ze skutkiem od dnia upływu tego terminu.

9.4 Jeśli klient sprzeciwi się w tym okresie, dostawca ma prawo wypowiedzieć klientowi prawo do korzystania z Pockethost.

§10 Postanowienia końcowe

10.1 Prawo Republiki Federalnej Niemiec ma zastosowanie z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. Przepisy ustawowe dotyczące ograniczenia wyboru prawa i stosowania przepisów bezwzględnie obowiązujących, w szczególności państwa, w którym klient jako konsument ma miejsce zwykłego pobytu, pozostają nienaruszone.

10.2 Jeżeli którekolwiek z postanowień OWH będzie lub stanie się nieważne w całości lub w części, nie będzie to miało wpływu na ważność pozostałych postanowień. Nieważne punkty zostaną zastąpione przepisami ustawowymi, jeśli takie istnieją.

Obowiązuje od: 25.01.2023 r.